DeepL 4.0.6052

DeepL 4.0.6052

DeepL SE – Shareware
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
DeepL là phiên bản máy tính để bàn của trình dịch miễn phí có sẵn tại www.Deepl.com, để chúng tôi cũng có thể sử dụng nó ngoại tuyến.

Tổng quan

DeepL là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi DeepL SE.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.665 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DeepL là 4.0.6052, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/07/2019.

DeepL đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

DeepL Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DeepL!

Cài đặt

người sử dụng 1.665 UpdateStar có DeepL cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DeepL SE
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại